• مدیرمسئول: محمدسجاد بهرامی
  • سردبیر: دکتر مطهره نصیری
  • دبیر تحریریه: سارا علی‌محمدی